HAKKIMIZDA

Gökhan Teknik Tar?m Ticaret

Ticaret hayat?na 01.05.2012 tarihinde ba?layan Gökhan teknik tar?m ticaret itinal? ve programl? çal??mas? nedeniyle tar?m sektörüne ve çiftçi dostlar?m?za güven vermi? olup, hastal?k zararl? ve besin elementi eksikli?i gibi durumlar? arazinin kendisinde tespit ederek ne eksik ne de fazla ilaç önerisinde bulunmu?tur. Bu sayede çiftçi dostlar?m?z?n güveni ile yoluna do?ruca devam etmektedir.

 C. J. Beathard Womens Jersey